Combimelder

Inleiding

Combimelder is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 76188841 (hierna te noemen: “Combimelder”). Combimelder en alle gelieerde ondernemingen nemen de zorgvuldige omgang met uw (“Betrokkene”) persoonsgegevens zeer serieus. Zij zal de persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beschermen. In verband hiermee zal Combimelder te allen tijde de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen.

U dient deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring geeft inzicht in de gegevens die Combimelder verwerkt en met welk doel Combimelder deze gegevens verwerkt. Bovendien wordt uitgelegd welke rechten u als Data Subject heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Combimelder.

Combimelder verwerkt persoonsgegevens van de betrokkene omdat de betrokkene gebruik maakt van de diensten van Combimelder (“Diensten”) en/of omdat Data Subject deze gegevens aan Combimelder heeft verstrekt en/of vanwege een tussen Data Subject en Combimelder gesloten (koop)overeenkomst (“Overeenkomst”).

De Diensten omvatten het volgende: het bezoeken en/of gebruiken van de website van Combimelder http://safemelder.nl De Diensten omvatten het volgende: het bezoeken en/of gebruiken van de website van Combimelder http://safemelder.nl (“Website”) en/of de aankoop van een product van Combimelder.

By visiting the Website and/or using the Services and/or entering into an Agreement, you as a Data Subject agree with this Privacy Statement. By agreeing with the Privacy Statement, you are giving your consent to Combimelder as a Data Subject for the use and processing of personal data.

Gegevens die Combimelder verwerkt en het doel van de bewerking

Hieronder is een overzicht opgenomen van de doeleinden waarvoor Combimelder persoonsgegevens verwerkt. Telkens is aangegeven welke gegevens Combimelder voor dat specifieke doel gebruikt en wat de wettelijke grondslag is op grond waarvan deze gegevens mogen worden verwerkt. Dit overzicht is gegroepeerd naar het soort gegevensstroom.

Diensten, klantbeheer, financiële administratie

Doel:

Financiële administratie

Gegevens:

(Bedrijfs)naam, (Bedrijfs)gegevens, Factuuradres, Bankgegevens (Naam Bank/IBAN/BIC) en/of Creditcardgegevens

Basis:

Wettelijke verplichting en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming

Doel:

Facturering

Gegevens:

Contactgegevens, E-mailadres, BTW-nummer, (Bedrijfs)gegevens, Betalingsgegevens ((Naam Bank/IBAN/BIC) en/of Creditcardgegevens

Basis:

Uitvoering van de overeenkomst en/of instemming

 

Doel:

CRM

Gegevens:

Contactgegevens, E-mailadres, Geslacht, Leeftijd, Woonplaats, Telefoonnummer, Profielfoto

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

Doel:

Uitvoering van diensten, zoals verkoopondersteuning en accountbeheer

Gegevens:

Contactgegevens, E-mailadres, Geslacht, Leeftijd, Telefoonnummer, Profielfoto

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

 

Doel:

Sollicitatie Werknemer/Huur Freelancers

Gegevens:

Contactgegevens, E-mailadres, Geslacht, Woonplaats, Telefoonnummer, Profielfoto, C.V.

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

Doel:

Uitvoering van Diensten en/of Uitvoering van de Overeenkomst

Gegevens:

Gegevens van consumenten/klanten en hun handelingen betreffende de Diensten, zoals de identiteit van die specifieke consumenten/klanten en het product dat zij hebben gekocht en andere informatie over de uitvoering van Diensten en/of de Overeenkomst

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

 

Doel:

Uitvoering van Diensten en/of Uitvoering van de Overeenkomst

Gegevens:

Gegevens van winkels, agenten en wederverkopers en hun handelingen betreffende de Diensten en/of uitvoering van de Overeenkomst

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

Marketing

Doel:

Direct marketing

Gegevens:

Contactgegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Browsinggedrag, Interesse in een product, Social media account

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

Doel:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Contactgegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Browsinggedrag, Interesse in een product, Social media account

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

 

Doel:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Contactgegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Browsinggedrag, Interesse in een product, Social media account

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

Doel:

Marktonderzoek en verbetering van de kwaliteit van de diensten

Gegevens:

 

demografische informatie en/of antwoorden van betrokkenen op vragen en/of enquêtes

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

Website

Doel:

Websitestatistieken

Gegevens:

Browsing- en klikgedrag op Website, Locatie, IP-adres, browserspecificaties, hoe Betrokkene op Website is gekomen (bijv. rechtstreeks, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen, et cetera, en de overige gegevens die in de cookiemelding op de Website worden vermeld.

Basis:

Gewettigd belang en/of Uitvoering van de overeenkomst en/of Toestemming

Doel:

Verwerking van verzoeken via het contactformulier

Gegevens:

Contactgegevens, e-mail adres, telefoonnummer

Basis:

Uitvoering van de overeenkomst en/of instemming

Bewaartermijn van de gegevens

Combimelder bewaart de persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat de betrokkene gebruik maakt van de Diensten en de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor deze Diensten en/of gedurende de looptijd van de Overeenkomst en zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Wanneer aan een doel van gegevensverwerking is voldaan, zal Combimelder nagaan of zij verplicht is de persoonsgegevens te bewaren op grond van een wettelijke verplichting of ter afwikkeling van een vordering of geschil.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

Combimelder zal discreet omgaan met de persoonsgegevens van Betrokkene en deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Combimelder zal de persoonsgegevens van Data Subject niet aan derden verstrekken, tenzij Data Subject daarvoor toestemming heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van alle functies en/of alle Diensten waar Data Subject toestemming voor heeft gegeven. Alle door Combimelder ingeschakelde derden zullen gebonden zijn aan de voorwaarden die op grond van deze Privacyverklaring van toepassing zijn. Combimelder is voorts gerechtigd de persoonsgegevens van Data Subject aan een derde partij te verstrekken, indien Combimelder daartoe op grond van nationale of internationale wet- en regelgeving verplicht is. Voorts is Combimelder gerechtigd de persoonsgegevens van Data Subject aan een derde partij te verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor het vitaal belang van Data Subject of indien Combimelder een wettelijk belang heeft om dit te doen.

Bovendien heeft Combimelder het recht om de persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden over te dragen in het geval van een fusie, een overname, een reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen, of faillissement van Combimelder. Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, zal Combimelder de betrokkene vooraf om toestemming vragen.

Gebruik van cookies

Combimelder maakt op de Website gebruik van cookies. Door op “OK” te klikken in de cookiemelding op de Website, of door gebruik te blijven maken van de Website, geeft Betrokkene toestemming voor het plaatsen van cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekstuele) informatie die bij een bezoek aan de Website naar de browser worden gestuurd en vervolgens in het geheugen van de computer, laptop, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat van Betrokkene (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen en soortgelijke technieken waarmee informatie wordt verzameld. De cookiemelding op de Website specificeert in meer detail welke cookies op de Website worden gebruikt.

WIJZIGEN VAN COOKIE-INSTELLINGEN OF VERWIJDEREN VAN COOKIES

Indien Betrokkene niet wil dat Combimelder cookies op zijn Apparaat plaatst, kan Betrokkene het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van zijn browser. Betrokkene dient de instellingen voor elke browser en elk Apparaat afzonderlijk te wijzigen. Let op: het kan voorkomen dat na het wijzigen van de cookie-instellingen sommige onderdelen van de Website niet meer (correct) gebruikt kunnen worden. Wanneer Combimelder cookies heeft geplaatst, kan Betrokkene deze ook verwijderen. De wijze waarop dit geschiedt, verschilt per browser. Data Subject dient – indien nodig – de help-functie van de browser te raadplegen.

Beveiliging

Combimelder doet haar uiterste best om de gegevens van de Betrokkene te beschermen. Hiertoe worden door Combimelder technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om de door Combimelder beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. Deze voorzorgsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Bovendien wordt de Website voortdurend voorzien van de laatste beveiligingsupdates.

De Website kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere bedrijven. Combimelder kan geen garanties bieden met betrekking tot het privacybeleid van deze externe websites, en Combimelder is niet verantwoordelijk voor deze websites. Combimelder adviseert Data Subject om de privacy verklaringen van deze externe websites zorgvuldig te lezen.

Rechten van de betrokkene

Met betrekking tot de persoonsgegevens die Combimelder verzamelt en verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde recht op het volgende:

Toegang tot persoonlijke gegevens:

Betrokkene kan bij Combimelder een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van Betrokkene die Combimelder heeft verzameld en/of verwerkt;

Verwijdering van persoonsgegevens:

Betrokkene kan bij Combimelder een verzoek indienen om de persoonsgegevens van Betrokkene die Combimelder heeft verzameld en/of verwerkt, geheel of gedeeltelijk te verwijderen of te wissen;

Rectificatie en aanvulling van persoonsgegevens:

Betrokkene kan bij Combimelder een verzoek indienen om de persoonsgegevens van Betrokkene die Combimelder heeft verzameld en/of verwerkt aan te passen, te wijzigen, bij te werken of te corrigeren indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn;

Beperking van de verwerking van persoonsgegevens:

Betrokkene kan bij Combimelder een verzoek indienen om de verwerking van de persoonsgegevens van Betrokkene die Combimelder heeft verzameld en/of verwerkt, te beperken indien deze gegevens onjuist zijn en/of de verwerking onrechtmatig is en/of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en/of Betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens gegevensoverdraagbaarheid:

Betrokkene kan bij Combimelder een verzoek indienen om een kopie te ontvangen van een overzicht van de persoonsgegevens van Betrokkene die Combimelder heeft verzameld en/of verwerkt in een gangbaar formaat;

Bezwaar persoonlijke gegevens:

Betrokkene kan bij Combimelder een verzoek indienen om het verzamelen en/of verwerken van (een deel van) zijn persoonsgegevens te staken en/of de verwerking te beperken, en Betrokkene kan te allen tijde bij Combimelder bezwaar aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De betrokkene moet een van de bovengenoemde verzoeken sturen naar [email protected] onder vermelding van “Privacy verzoek”. Combimelder zal binnen een redelijke termijn op het Privacy-verzoek antwoorden. Combimelder is gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor het in behandeling nemen van een dergelijk Privacy-verzoek. Combimelder zal een Privacy-verzoek slechts in behandeling nemen indien vaststaat dat de persoon die het verzoek heeft ingediend daadwerkelijk de Betrokkene is. Combimelder is gerechtigd om in bepaalde gevallen het Privacy-verzoek van Data Subject af te wijzen. Combimelder kan een Privacy Verzoek slechts afwijzen indien zij daarvoor een geldige reden kan aanvoeren.

Amandementen

Combimelder behoudt zich het recht voor om de Privacy Verklaring te wijzigen. Betrokkene kan de meest actuele versie van de Privacyverklaring te allen tijde op de Website vinden.

Vertaling

Deze Privacyverklaring is opgesteld in meerdere talen. In geval van verschillen tussen de verschillende versies, prevaleert de Nederlandse versie.

Klachten of vragen

In geval van klachten of vragen over deze Privacyverklaring, of over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene contact opnemen met Combimelder door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vergeet niet te vermelden dat de e-mail gaat over de Privacy Verklaring. Daarnaast kan Betrokkene ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder die zich bezighoudt met privacybescherming. In Nederland is dit het College Bescherming Persoonsgegevens.

Datum

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 april 2022.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop